Изисквания към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки

Чисти превозни средства

При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и делът на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки са определени с ПМС № 356 от 29 декември 2023 г., обнародвано в ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2024 г.

Наредбата за изискванията към чистите превозни средства, издадена от министъра на транспорта и съобщенията е обнародвана в ДВ. бр.2 от 5 Януари 2024 г.

Например, за леки автомобили (М1) следва да бъдат изпълнени изискванията:

  • стойността на емисиите CO2 трябва да е под 50g/km,
  •  броят на твърдите частици (PN) да е под 4,8 х 1011/km,
  •  масата на азотните оксиди (NOx) при двигатели с принудително запалване да е под 48 mg/km, а за двигатели със запалване чрез сгъстяване, да е под 64 mg/km.

Посочените нормативни документи може да бъдат намерени на Портала за обществени поръчки в секцията „Национално законодателство“.

Споделете в социалните мрежи: