Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

право

Агенцията по обществени поръчки публикува информация за прилагането на  Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар. Чрез него се гарантират равни условия на конкуренция, като се коригират изкривяванията, създадени от субсидиите, предоставени от държави извън Европейския съюз на стопански субекти, опериращи на единния пазар.

 Създава се всеобхватна рамка, чрез която Европейската комисия (ЕК) ще може да разследва чуждестранните субсидии във всяка икономическа дейност. Акцент е поставен на концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки. Въвежда се задължение за стопанските субекти да уведомяват ЕК относно получени чуждестранни субсидии при процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро. Когато субсидиите не подлежат на уведомяване или не са получени такива, стопанските субекти декларират тези обстоятелства пред възложителя  на конкретна поръчка.

Регламентът се прилага в неговата цялост от 12 юли 2023 г., като чрез дерогация задълженията за уведомяване във връзка с участие в обществени поръчки са приложими от 12 октомври 2023 г.

Повече информация относно Регламент (ЕС) 2022/2560 е достъпна в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“, рубрика „Регламент (ЕС) 2022/2560 относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар“.

Споделете в социалните мрежи: